153

چگونه از حملات Buffer Overflow جلوگیری کنیم؟

در این مقاله انواع حملات Buffer Overflow (یا سرریز بافر) را بررسی کرده و بهترین شیوه‌های کدگذاری ایمن که از بروز این آسیب‌پذیری جلوگیری می‌کنند و همچنین مراحل پس از استقرار برای ایمن نگه داشتن برنامه‌ها و وب‌سایت‌ها را بیان خواهیم کرد.