309

مقايسه SDP و VPN و شبكه های Zero Trust : تفاوت آنها با هم چیست؟

SDP و VPN و شبکه‌های Zero Trust سه شکل امنیت شبکه شرکتی هستند که رویکردهای متفاوتی را برای امنیت و با هدف مشترک ایمن سازی منابع شرکت ارائه می‌کنند.

412

امن کردن لبه با زیرو تراست (Zero Trust)

با Zero Trust ، وجود کنترل‌های سختگیرانه برای دسترسی، بازرسی، پایش و ثبت مستمر ترافیک شبکه اجباری می‌‌شود و شبکه‌ تحت اصل کمترین امتیاز دسترسی کار می‌کند.

375

ZTNA (Zero Trust Network Access) چگونه پیاده سازی می شود؟

ZTNA بر مبنای “هرگز اعتماد نکردن” بنا شده و فلسفه ی آن این است که در داخل و خارج از شبکه، مهاجمین آماده حمله هستند و هیچ کاربر و دستگاهی قابل اعتماد نیست.

376

Zero Trust Network Access یا ZTNA چیست؟

ZTNA بر مبنای “هرگز اعتماد نکردن” بنا شده است و فلسفه ی آن این است که در داخل و خارج از شبکه، مهاجمین آماده حمله می باشند