502

مقایسه فایروال های نسل بعدی با فایروال های سنتی و UTM ها

در این مقاله به بررسی مزایای فایروال های نسل بعدی (NGFW ها) و نیز تفاوت های بین آن ها و فایروال های سنتی و UTMها، خواهیم پرداخت.

390

تفاوت NGFW و UTM چیست؟

در تفاوت UTM vs NGFW باید گفت  next-gen firewallها، فایروال های پیشگیری از نفوذ و هوش برنامه افزایش یافته می باشند و سیستم های UTM شامل همین ویژگی ها به علاوه تکنولوژی های اضافه هستند.