980

MTU یا Maximum Transmission Unit چیست؟

حداکثر واحد انتقال یا MTU به اندازه گیری بزرگ ترین پکت داده ای گفته می شود که یک دستگاه متصل به اینترنت می تواند دریافت کند.

1096

MSS یا Maximum Segment Size چیست؟

MSS یا maximum segment size، مسئولیت محدود کردن اندازه ی پکت هایی که از طریق یک شبکه مانند اینترنت عبور می کنند را بر عهده دارد.