376

سیستم پیشگیری از نفوذ یا IPS چیست و چگونه کار می کند؟

سیستم های پیشگیری از نفوذ برای بررسی جریان های ترافیک شبکه به منظور یافتن نرم افزارهای مخرب و جلوگیری از سوء استفاده از آسیب پذیری، استفاده می شوند.

232

عملکرد FortiGate IDS

عملکرد FortiGate IDS سیستمی است که مسئولیت تجزیه و تحلیل و نظارت بر ترافیک شبکه را بر عهده دارد، پکت ها را می خواند و با پایگاه داده ها مقایسه می کند.