304

آشنایی با Email Data Leak Prevention و روش های جلوگیری از نفوذ

در این مقاله با نحوه ایمن سازی ایمیل (Email Data Leak Prevention) ، انواع آن و همچنین روش های جلوگیری از نفوذ آشنا می شوید.

782

Data Leak Prevention چیست؟

Data Leak Prevention ، پیشگیری از انتقال غیر مجاز داده ها از یک سازمان به گیرنده ای در خارج از سازمان گفته می شود که ممکن است الکترونیکی یا فیزیکی باشد.