1087

پروتکل BGP یا Border Gateway Protocol چیست؟

وقتی داده ای از طریق اینترنت ارسال می شود، پروتکل BGP تمام مسیرهایی که داده ی مورد نظر می تواند طی کند در نظر گرفته و بهترین مسیر را انتخاب می کند.

1064

سیستم های خودمختار شبکه (autonomous system)

اینترنت شبکه ای از شبکه هاست و سیستم های خودمختار (autonomous systems) یا AS، شبکه های بزرگی هستند که اینترنت را تشکیل می دهند