313

احراز هویت چند عاملی تطبیقی (Adaptive MFA) چیست؟

در احراز هویت چند عاملی تطبیقی ، با توجه به میزان ریسک موجود برای کاربر، نوع احراز هویت پیچیده تر یا ساده تر شده و با شرایط موجود تطابق پیدا می کند.

337

احراز هویت چند عاملی (Multifactor authentication) چیست؟

احراز هویت چند عاملی یا MFA یک سرویس امنیتی است که هویت کاربران را برای ارائه مجوز دسترسی به شبکه با ارائه چندین مدرک تایید می کند.