عنوان مدل ورژن تعداد دانلود تاریخ دانلود

فریمور فورتی آنالایزر FAZ-150G ورژن 7.0.9

FAZ-150G FAZ 7.0.9 0 10 دی 1402

فریمور فورتی آنالایزر FAZ-200F ورژن 7.0.9

FAZ-200F FAZ 7.0.9 5 2 دی 1402

فریمور فورتی آنالایزر FAZ-300F ورژن 7.0.9

FAZ-300F FAZ 7.0.9 0 2 دی 1402

فریمور فورتی آنالایزر FAZ-300G ورژن 7.0.9

FAZ-300G FAZ 7.0.9 0 2 دی 1402

دانلود Upgrade Guide فریمور فورتی آنالایزر ورژن 7.0.9

Upgrade Guide FAZ 7.0.9 0 2 دی 1402

دانلود Release Note فریمور فورتی آنالایزر ورژن 7.0.9

Release Note FAZ 7.0.9 0 2 دی 1402

دانلود Release Note فریمور فورتی آنالایزر ورژن 7.0.10

Release Note FAZ 7.0.10 0 2 دی 1402

دانلود Upgrade Guide فریمور فورتی آنالایزر ورژن 7.0.10

Upgrade Guide FAZ 7.0.10 0 2 دی 1402

فریمور فورتی آنالایزر FAZ-400E ورژن 7.0.10

FAZ-400E FAZ 7.0.10 0 2 دی 1402

فریمور فورتی آنالایزر FAZ-300G ورژن 7.0.10

FAZ-300G FAZ 7.0.10 0 2 دی 1402

فریمور فورتی آنالایزر FAZ-300F ورژن 7.0.10

FAZ-300F FAZ 7.0.10 0 2 دی 1402

فریمور فورتی آنالایزر FAZ-150G ورژن 7.0.10

FAZ-150G FAZ 7.0.10 1 21 آبان 1402