4485

MTU یا Maximum Transmission Unit چیست؟

حداکثر واحد انتقال یا MTU به اندازه بزرگترین پکت داده‌ای گفته می‌شود که یک دستگاه متصل به اینترنت می‌تواند دریافت کند.

1037

سوئیچ شبکه چیست؟

سوئیچ شبکه دستگاه‌های داخل یک شبکه را به هم متصل می‌کند و پکت‌های داده را به این دستگاه‌ها ارسال نموده و از آنها تحویل می‌گیرد.